843
คณะเกษตรฯ มข. รับน้องสร้างสรรค์ สืบสานประเพณีลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ

ia

  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ สืบสานประเพณีลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    กิจกรรมการลงแขกดำนาในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวิถีการทำนาของชาวบ้านและเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของข้าว และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาอีกด้วย ... [07/08/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
132 people like this