349
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดประชุมกลุ่มวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2560

ia

  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 – 16.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ดร. บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์จากสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ อ.รติกร แสงห้าว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มวิจัยฯ อีกจำนวน 6 คน และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ อีกจำนวน 4 คน จัดการประชุมกลุ่มวิจัยครั้งที่ 3/2560 เพื่อรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมวางแผนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ การวิจัยเชิงพื้นฐานและเชิงประยุกต์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ และด้านการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

    การจัดประชุมกลุ่มวิจัยฯ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มวิจัยฯ แล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวความคิดในการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินผ่านทางการสร้างและสะสมอินทรียวัตถุของดิน แก่นักวิจัยและนักศึกษา รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยร่วมมือกันสร้างผลงานเพื่อให้กลุ่มวิจัยมีค่าคะแนนที่สะท้อนประสิทธิภาพของการวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยและเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์สู่สังคมต่อไป ... [10/08/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: มรกต สิงหะสุริยะ / ปภัสสร ริยะบุตร
68 people like this