288
สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ia

  • ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ประธานสาขาฯ และบุคลากรสายสนับสนุน รวม 11 ท่าน ศึกษาดูงานการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ ณ ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ดินและน้ำ และห้องปฏิบัติการ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

    ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีการฝึกฝนและมีการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ ความรู้ด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความรู้เพื่อมาพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันและสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ประเมินการปฏิบัติงานและทบทวนบทบาทการทำงาน และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันในแนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการคณาจารย์และนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 นี้ ... [11/08/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย / รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
44 people like this