358
คณะเกษตร ฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ด้านอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจรย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามร่วมกับ นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด นายอภิชาต นุชประยูร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิศวกรรม บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นายจรินทร์ ระดมกิจ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด เป็นพยาน ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่สนองตอบต่อการแก้ปัญหาของ ภูมิภาคและประเทศ และยังจะเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากลควบคู่กันไป โดยเฉพาะจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาในคณะวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาฝึกงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวในรูปแบบของการฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ที่สามารถเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความชำนาญให้กับนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะให้ความร่วมมือกับบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ในการพัฒนาบุคลากรทั้งในรูปของการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรต่างๆ โดยในระยะแรกนี้บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด จะสนับสนุนและร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีความมั่นคงก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป ... [23/08/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
61 people like this