459
คณะเกษตรฯมข. ให้การต้อนรับนักเรียนสาธิต มข.ฝ่ายประถม(มอดินแดง)ดูงาน

ia

 • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 160 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (มอดินแดง) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย หมวดพืชผัก และศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การศึกษาดูงานที่หมวดดินและปุ๋ย เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเภทของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยง และได้ทดลองทำปุ๋ยจากไส้เดือนดิน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ที่หมวดพืชผัก เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา และที่ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืชโดยหลักชีววิทยา “แมลงกำจัดโรคและศัตรูพืช” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติฯ และคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ กล่าวว่า “ประทับใจในการต้อนรับ ทั้งวิทยากรก็ให้ความรู้กับเด็กๆ เป็นอย่างดีเยี่ยม เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำปุ๋ยจากไส้เดือน ได้เรียนรู้การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำจักแมลงศัตรูพืช และแมลงที่มีประโยชน์ผ่านทางการแสดงละครจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทางศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติฯ ซึ่งเด็กๆ ได้รับทั้งความรู้ และมีสนุกสนานเป็นอย่างมาก และที่เลือกมาที่คณะเกษตรเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ใกล้โรงเรียน และมีความสะดวกต่อการเดินทาง และจะนำเด็กๆ มาศึกษาดูงานในส่วนอื่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่องทุกปี” ... [28/08/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
95 people like this