306
คณะเกษตรฯมข. ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก Ritsumeikan University และ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ia

  • เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น และ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าศึกษาดูงาน โดยนางพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การเลี้ยงไส้เดือนดิน และการทำปุ๋ยจากไส้เดือน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และเยี่ยมชม Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/08/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
47 people like this