429
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ และสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ ที่เป็นอาจารย์ได้แก่ อาจารย์รติกร แสงห้าว มรภ. มหาสารคาม พร้อมด้วยนักศึกษา และผู้ช่วยวิจัย ได้ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหัวข้อการจัดงานหลักคือ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และมีหัวข้อการจัดงานย่อย คือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)” และร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560

    โดยทางกลุ่มวิจัยฯ ได้นำความรู้จากผลการวิจัย ทางด้านการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้วัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การทดลองการปลูกพืชในกระถางที่ใช้สารอินทรีย์แตกต่างกันโดยมีการเติมและไม่เติมปุ๋ยเคมี” ในรูปแบบของโปสเตอร์ มาจัดแสดงแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมชมงาน นอกจากนี้ทางกลุ่มวิจัยฯ ยังมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ที่สอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกัน ที่นำมาใช้ปรับปรุงดินเสื่อมโทรม เช่น เกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล และเกมส์ทายชื่อสารอินทรีย์จากตัวอย่างจริง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอินทรีย์ที่มีในท้องถิ่น ที่สามารถใช้ในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้งนี้ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มวิจัยฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ทั้ง 2 แห่ง ได้รับผลตอบรับในทางที่ดี ... [01/09/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ชุติกาญจน์ ทรายลิยา / ชุติกาญจน์ ทรายลิยา
57 people like this