364
สาขาพืชสวน คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมการทำ Tissue culture สำหรับพืชผักพื้นฐาน

ia

  • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีครูและนักเรียนทั้งหมด 5 คน เข้าฝึกอบรมการทำ Tissue culture สำหรับพืชผักพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2560 โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลังจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง การฟอกฆ่าเชื้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การย้ายเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณ การย้ายปลูก และดูแลรักษาต้นกล้าพืช ณ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหมวดไม้ผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    จากการเข้าฝึกอบรมการทำ Tissue culture สำหรับพืชผักพื้นฐานในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนเป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชให้กับชุมชนในอนาคตต่อไป ... [01/09/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ดร.รำไพ นามพิลา / ภัทราภรณ์
66 people like this