899
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนจัดอบรมโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพริกพันธุ์ มันดำ มข. เพื่อขยายผลสู่อุตสาหกรรมพริกบดแผ่นอเนกประสงค์

ia

  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และทีมวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพริกพันธุ์ “มันดำ มข.” เพื่อขยายผลสู่อุตสาหกรรมพริกบดแผ่นอเนกประสงค์ ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านกุดลิงง้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 ราย โดยการอบรมมีกิจกรรมการบรรยายและสาธิตวิธีการปลูก การจัดการพริก ซึ่งในงานอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย เต้าทองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 เป็นประธานในการเปิดการอบรม และ ดร. วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งหน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2 ที่มาร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าว

    ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้นำพริกพันธุ์ดีที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ พันธุ์พริกมันดำ มข. โดยเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์พริกบดแผ่น ให้ผลผลิตสูง มีความเผ็ดน้อย ผลสีแดงเข้ม ผิวมันวาว ทนทานต่อโรคและแมลงและสามารถปลูกได้ทั้งในสภาพแปลงและในโรงเรือน ให้แก่เกษตรกรผลิตเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) โดยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและตรงตามความต้องการของตลาด และมีตลาดรองรับ (อุตสาหกรรมพริกบดแผ่นอเนกประสงค์) ที่แน่นอน ภายใต้การดูแลของนักวิชาการที่มีความรู้ เรื่องการผลิต การจัดการ และการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพริกอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ... [12/09/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน / ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
181 people like this