266
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ia

  • เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 8 คน นำโดย อาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร เข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านของการปฏิบัติงานของทั้ง 2 คณะ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณะ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไปอีกด้วย ... [26/09/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
53 people like this