617
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เดินทางไปลงนามความร่วมมือจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9 th ICERD ณ ประเทศพม่า

ia

  • ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้ประสานงานสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Professor.Dr.Myo Kywe อธิการบดีของมหาวิทยาลัย Yezin Agricultural University เพื่อเดินทางไปราชการเพื่อลงนามความร่วมมือในการร่วมกันจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Yezin Agricultural University มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งทางการเกษตรของพม่า กับสถาบันนานาชาติ International Society of Environmental Environmental and Rural Development (ISERD) และ Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อการเตรียมความพร้อมในจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th ICERD (The 9th International Conference on Environmental and Rural Development) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมือง Nay Pyi Taw ประเทศพม่า นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยภายใต้การสนับสนุนของ JICA ใน Project for Capacity Development of Yezin Agriculture University โดยการนำเยี่ยมชม Professor Dr.Tanaka Koji ผู้เชี่ยวชาญจาก JICA เป็นหัวหน้าศูนย์ และใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ... [03/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย / รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
125 people like this