471
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 และ งานมุทิตาจิตของบุคลากรสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ ได้ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองและเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความอาลัย ถวายความภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มาร่วมปลูกในครั้งนี้ด้วย ณ แปลงศึกษาการชะล้างพังทลายของดิน (Erosion Plot) หมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของ ดร.นิวัต เหลืองชัยศรี ที่ทุ่มเท และตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้ไว้ให้สาขาวิชาและคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งแปลงศึกษา การชะล้างพังทลายของดิน (Erosion Plot) นี้ใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาในรายวิชาปฐพีศาสตร์เบื้องต้น การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการจัดการลุ่มน้ำ ในส่วนที่อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม เป็นผู้รับผิดชอบสอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย และในวันนั้นสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานมุทิตาจิต แด่ ดร.นิวัติ เหลืองชัยศรี เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจและสติปัญญาในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา และขับเคลื่อนสาขาวิชาและคณะเกษตรศาสตร์มาโดยตลอด ด้วยความเสียสละ และเอาใจใส่เสมอมา ... [03/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม / สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
91 people like this