391
คณะเกษตรฯ มข. รับมอบปุ๋ยหมัก จาก บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ia

  • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ รับมอบปุ๋ยหมัก จำนวน 10 ตัน จาก บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นาย นิรุต ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและเทคนิค เป็นตัวแทนมอบปุ๋ยหมักให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [05/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
76 people like this