387
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานประชุมสัมมนา Global Food Safety : Production, Health and Market

ia

  • ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา “Global Food Safety : Production, Health and Market” ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) และ University of Georgia (UGA) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ Dr.Sam Pardue, College Dean, University of Georgia (UGA) และDr. Watcharas Leelawath, ,Executive Director, Mekong Institute (MI) ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ บรรยายพิเศษ ร่วมกับ Prof. Dr. Amrit Bart, Assistant Dean and Director for Office of Global Programs, UGA ในหัวข้อ “Achievements from the Past to Future Work Cooperation : Challenges for Changes” และ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนาในหัวข้อ “Roles of the University, Government, and Private Sectors on Knowledge Generation and Training” ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [06/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์,สุนันทา
42 people like this