620
ตัดข้าวพันธุ์ปน โครงการการผลิตข้าวฯ ตำบลทุ่งโป่ง

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๕ คน ได้ลงพื้นที่ เพื่อคัดพันธุ์ปนข้าวไร่พันธุ์พญาลืมแกง และพันธุ์เหนียวดำม้ง ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๗ ราย ที่สมัครเข้าร่วมเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว มีการแนะนำเกษตรกรเรื่องพันธุ์ปนในข้าว รวมทั้งตัดพันธุ์ปนข้าวในแปลงร่วมกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ ๑ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [10/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
122 people like this