325
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจการเกษตร

ia

  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจการเกษตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ร่วมโครงการ ซึ่งวิทยากรในครั้งนี้ ได้แก่ นางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีคณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจการเกษตร และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยและการขอทุนวิจัยจากภายนอกได้มากขึ้นอีกด้วย ... [12/10/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
69 people like this