8233
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ดึงบริษัทเอกชนชื่อดัง สัมภาษณ์งานนักศึกษา มีงานทำก่อนจบ

ia

  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัปดาห์รับสมัครและสัมภาษณ์งานสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 8 มีสถานประกอบการเอกชนชื่อดัง16 บริษัท ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข กล่าวว่า “โครงการสัปดาห์สมัครและสัมภาษณ์งานสัตวศาสตร์นี้ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นจากสามฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ประกอบการ ว่าที่บัณฑิตสัตวศาสตร์ และภาควิชาสัตวศาสตร์ พบว่าผลการตอบรับการจัดโครงการอยู่ในระดับที่ดี ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งแต่ละฝ่ายมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องและรองรับซึ่งกันและกัน คือ สถานประกอบการ ต้องการได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อไปร่วมงาน โดยนักศึกษาในฐานะว่าที่บัณฑิตสัตวศาสตร์ ที่มีคุณภาพก็ได้ตำแหน่งงานที่พึงพอใจ เพราะก่อนจบการศึกษาก็มีงานรองรับไว้แล้ว ซึ่งภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญ และเชื่อมโยงอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และมีความภาคภูมิใจที่ลูกศิษย์ได้งานทำก่อนจบการศึกษา” ในการจัดโครงการสัปดาห์สมัครและสัมภาษณ์งานสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 8 นี้ มีสถานประกอบการเอกชนชื่อดัง ให้ความสนใจเข้าสัมภาษณ์งานนักศึกษามากถึง 16 บริษัท ได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด บริษัท เว็ท โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซันกรุ๊ป พรอสเพอริตี้ จำกัด บริษัท สหฟาร์ม จำกัด บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จำกัด บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด บริษัท อเมริกันมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด และบริษัท แม็คโปรดักส์ จำกัด และในโอกาสนี้ ได้มีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ที่สามารถสอบผ่านการสัมภาษณ์งาน ... [18/10/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1411 people like this