328
คณะเกษตรฯมข. ให้การต้อนรับวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ วิทยาลัยชุมชนยะลา นำโดย นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายจรูญ พรหมสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร และ ศึกษาดูงานการเลี้ยงไส้เดือนดิน และการทำปุ๋ยจากไส้เดือน ณ หมวดดินและปุ๋ย วิทยากรโดย ดร.มงคล ต๊ะอุ่น ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเกษตรในรูปแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนยะลาต่อไป ... [19/10/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / พจมาลย์, กรรณิการ์
68 people like this