270
คณะเกษตรฯ มข. นำผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ชุมชนศึกษาดูงานในพื้นที่จริง

ia

  • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ชุมชนศึกษาดูงานในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง จังหวัดขอนแก่น รับฟังการบรรยายและสาธิตการผลิต Cerial Bar ธัญพืชอบกรอบ และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่บ้านหนองนาขวัญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รับฟังการบรรยายการเลี้ยงปลากะพง ปลานิล ในพื้นที่ดินเค็มและชมการสาธิตการผลิตอาหารปลาไว้ใช้เองพร้อมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาในพื้นที่ ซึ่งมีเข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 16 คน ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเกษตรในรูปแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนยะลาต่อไป ... [20/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / พจมาลย์
49 people like this