772
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • ระหว่างวันที่ 7-14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์ ดร.ปนัดดา อุตรนคร นำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นที่จังหวัด Tottori ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Tottori University ประจำปี 2560

    โดยความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการขายสินค้าเกษตรในสหกรณ์เจเอ (JA) ของเกษตรกรในท้องถิ่น การทำสัมปทานป่าไม้เพื่อขายไม้สนของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาและหุบเขา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ในป่าในรูปของอาหารและการรักษาโรคด้วยการทำกายภาพบำบัดจากการเดินป่า ปัญหาของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาและหุบเขา รวมทั้งปัญหาในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน นอกจากนี้นักศึกษายังได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ชนบท ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น อาทิเช่น การเข้าแถวซื้ออาหาร การเดินทางด้วยระบบคมนาคมขนส่งประเภทต่างๆ อย่างมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา เป็นต้น ... [20/10/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ดร.ปนัดดา อุตรนคร / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข.
152 people like this