725
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานวิจัยกับ University of Hohenheim

ia

 • ระหว่างวันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือกันมายาวนาน ได้แก่ Dr.Frank Rasche จาก Institute of Agricultural Sciences in the Tropics, University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี

  โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา จากสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข. ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร.รติกร แสงห้าว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัยจากผลงานวิจัยด้านการใช้สารอินทรีย์ในการปรับปรุงอินทรียวัตถุของดินทราย และวางแผนงานวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ยังได้วางแผนงานวิจัยในส่วนที่ดำเนินอยู่ของนักศึกษาปริญญาโทและเอกของกลุ่มวิจัยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา 2 คนในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ซึ่งมีแผนไปทำวิจัยวิทยานิพนธ์ส่วนหนึ่ง ณ ประเทศเยอรมนีในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย นอกจากการทำงานกับกลุ่มวิจัยอินทรียวัตถุของดินแล้ว Dr.Frank Rasche ยังได้ร่วมงานกับศูนย์วิจัยอ้อย โดยได้ประชุมวางแผนงานวิจัยด้านการจัดการธาตุอาหารอ้อยร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ และนักศึกษาบัณฑิตในสังกัดอีก 3 คน จากสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  นอกจากนี้ Dr.Frank Rasche ได้เข้าร่วมปรึกษาเพื่อขยายขอบข่ายงานวิจัยด้านการใช้สัตว์ในดินเป็นตัวชี้ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศกับ รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง และดร.ชุตินันท์ ชูสาย จากสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. เพื่อหาแนวทางการวิจัยร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

  เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ผลการทำวิจัยในวงกว้างออกไป กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. จึงได้จัดให้ Dr.Frank Rasche เสนอสัมมนา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ในหัวข้อ “Biological nitrification inhibition and its potential to control nitrogen fluxes in agricultural soils” ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การจัดประชุมกลุ่มวิจัยฯ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประทศแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนและเพิ่มทักษะแก่อาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักศึกษา ในการทำการวิจัยร่วมนักวิชาการต่างประเทศ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยมีแนวคิด และแรงบันดาลใจในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการวิจัยและด้านวิชาการ ต่อไป ... [20/10/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: ชุติกาญจน์ ทรายลิยา / ชุติกาญจน์ ทรายลิยา
134 people like this