268
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกประสบการณ์

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกประสบการณ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านพืชไร่จำนวน 4 คน ทางด้านพืชสวนจำนวน 4 คน ทางด้านทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 คน ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรจำนวน 3 คน ทางด้านสัตวศาสตร์จำนวน 5 คน และทางด้านประมงจำนวน 6 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [20/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์, สมโชค
35 people like this