596
โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมเรื่องรูปแบบการเลี้ยงโคขุนสไตล์ประเทศไทย

ia

  • เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่ออบรมเรื่องรูปแบบการเลี้ยงโคขุนสไตล์ประเทศไทย สาธิตวิธีการวัดขนาดรอบอกปัญหาหรือข้อสงสัยหลังส่งมอบโคและได้สอบถามเกษตรกรเมื่อนำสูตรอาหาร TMR ไปใช้แล้วดีอย่างไร พร้อมทั้งสอบถามวัตถุดิบใหม่เพิ่มเติมจากสูตรเดิม เนื่องจากว่าสูตรเดิมนั้นวัตถุดิบที่ใช้อาจจะหายากเพราะบางวัตถุดิบอาจปลูกได้ไม่ตลอดปี ถ้าหากซื้อราคาค่อนข้างสูง จึงจะปรับสูตรหรือนำวัตถุดิบที่หาได้ใหม่มาใช้เป็นอาหารหมัก TMR ทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมดีมากในการคิดหาวัตถุดิบที่ตัวเองมี หาได้ง่าย และส่งผลต่อต้นทุนการผลิตน้อย ในการอบรมครั้งนี้เกษตรกรได้มีการแลกเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง ข้อสังเกต พฤติกรรมของโคขุน ปริมาณการให้อาหาร ซึ่งกันและกันอีกด้วย ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่ง ฯ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [27/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม,ปุ๊
109 people like this