301
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

ia

  • เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง ดร.ชานนท์ ลาภจิตร ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และร่วมปรึกษาหารือการดำเนินการวิจัยร่วมกันในด้านวิทยาศาสตร์เภสัชและวิทยาศาสตร์เกษตร ณ ห้องรับรองคณบดี และ ห้องประชุม 2 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [19/12/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
60 people like this