270
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน การประชุมวิชาการ 13 th International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (13 th ESAFS)

ia

  • ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ, รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา, นางสุพิชญ์รดา คำปุทา และนางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ 13 th International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (13 th ESAFS) ภายใต้หัวข้อ “Soil Quality for Food Security and Healthy Life” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

    การประชุมวิชาการ 13 th International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (13 th ESAFS) เปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ทั่วประเทศ ใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาวิชาด้านดินและปุ๋ย ส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นเวทีอภิปรายเสวนา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วย

    ซึ่งในการประชุมครั้งนี้อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “Long-term application of different quality of organic residues affects archaeal community structure and diversity in tropical sandy soil” และนางสุพิชญ์รดา คำปุทา นักศึกษาระดับปริญญาโทนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “Effects of biochar and rice straw amendment on the carbon budget in double rice cropping system” และนางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโทนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “Monitoring soil organic carbon composition in 22 years application of biochemical contrasting organic residues using FT-IR spectroscopy” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้งานประชุมดังกล่าวประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ... [19/12/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา / ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา
49 people like this