229
คณะเกษตรฯ มข. จัดงานทำบุญประจำปี 2560

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปี 2560 เนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กวี จุติกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คนที่ 1 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มี คณบดีคณะต่างๆ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ประจำปีนี้ด้วย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร อดีตผู้เกษียณอายุราการคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องบรรยาย 5101 อาคาร Ag 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/12/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
59 people like this