189
คณะเกษตรฯ มข. จัดงานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2560

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2560 โดยให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงความชื่นชมแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ และ ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี เป็นตัวแทนผู้รับรางวัล กล่าวแสดงความรู้สึก งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณต่อบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจที่ได้รับ และเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ทุ่งเทและเสียสละเวลาให้กับคณะฯ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคาร AG 01 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/12/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
53 people like this