292
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yukinori Yoshimura, Prof.Dr.Hiroyuki Nakano, Mr.Yoshihiro Wada และ Mr.Hirofumi Saneoka จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น และได้ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องจัดทำหลักสูตร double degree ทางด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/12/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
61 people like this