548
แจกจ่ายพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ รอบการปลูกที่2 ณ ทุ่งโป่ง

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง และคณะ ลงพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายต้นกล้าอ้อยคั้นน้ำ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น ในรอบการปลูกที่ ๒ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕ ราย และสอบถามและติดตามการเจริญเติบโตของอ้อยคั้นน้ำที่ปลูกไปรอบที่ ๑ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ ๑ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น) ... [26/11/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
98 people like this