631
เริ่มฤดูกาลผลิต ข้าวโพดก่ำหวาน ที่ทุ่งโป่ง

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รศ.ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วม “โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช” รวมทั้งแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และวางแผนขั้นตอนการปลูกข้าวโพดก่ำหวาน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๒ ราย ณ บริเวณศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ ๑ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น) ... [26/12/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
123 people like this