590
ดูงานฟาร์มไก่พื้นบ้าน(ต่อศักดิ์ฟาร์ม) อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ia

  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ ได้ไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มคุณต่อศักดิ์ ปัจจุโส อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำความรู้ แนวทางการเลี้ยงแบบวิสาหกิจ ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในโครงการ โดยคุณต่อศักดิ์ ได้เล่าประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยง พร้อมทั้งการสร้างแรงบัลดาลใจในการเลี้ยง จนทำให้เกิดความประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงแบบวิสาหกิจ ซึ่งทางคณะได้นำเอาความรู้ หรือคำแนะนำต่างๆที่คุณต่อศักดิ์ได้กล่าวไว้ มาเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินการของโครงการในปีที่2 ต่อไป ... [27/01/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม,ปุ๊
130 people like this