372
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19

ia

 • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และ ชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยด้านใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นกลางด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการวิจัยทางการเกษตร ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย มอบรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ "รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย" ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาชาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว เป็นการเสวนาเรื่อง “เกษตรยุคใหม่ นำไทยยั่งยืน” โดยมี smart farmer จำนวน 5 ท่าน ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ “การผลิตผักอินทรีย์ปลูกแบบวิถีธรรมชาติ” นายจุลเทพ บุณยกรชนก “การผลิตผักปลอดสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่” นางสาวสุจิตรา จันทะศิลา “การผลิตพริกปลอดภัย ทางเลือกอาชีพยุคใหม่” นายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ “การผลิตเห็ดและเห็ดหลินจือด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่” นายปฏิวัติ อินทร์แปลง “การทำฟาร์มโคนมสมัยใหม่เพื่อผลิตน้ำนมคุณภาพสูง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า “คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 19 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย อาทิเช่น ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเอกชน ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเกษตรประจำปี 2561 ขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมวิชาการเกษตรในระดับภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นิสิต นักศึกษา จาก สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยของนักวิชาการในสาขาเดียวกันอีกด้วย”

  รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าวว่า “ผลงานวิจัยที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะนั้น เป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรที่ดำเนินการวิจัย ดังนั้น การประชุมวิชาการเกษตรในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และเป็นลู่ทางในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับการที่นักวิจัยได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความสามารถลงไป เป็นที่น่ายินดีว่าการจัดประชุมวิชาการเกษตรประจำปี 2561 นี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยเกษตรต่างๆเป็นจำนวนมาก และจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย หวังว่าการพบปะกันระหว่างนักวิชาการจากสถาบันต่างๆในวันนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายนักวิจัยของผู้ที่มีความสนใจในสาขาวิชาการเดียวกันได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่สำคัญต่อไป”

  การจัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ เพื่อเป็นการอภิปราย บรรยายและเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยการเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยด้านเกษตรของภาครัฐและเอกชนสู่สาธารณชนนำใช้ประโยชน์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไป นอกจากมีการบรรยายพิเศษแล้ว ในการจัดประชุมวิชาการเกษตรในครั้งนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาคบรรยายและโปสเตอร์ (ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมการเกษตร) ซึ่งในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 64 เรื่อง และ ภาคโปสเตอร์ จำนวน 163 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ จำนวน 350 คน และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ให้เกียรติมอบรางวัลและเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 ในครั้งนี้ ... [04/02/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์, วีรวัฒน์, มาริสา
73 people like this