264
มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสมพันธุ์ KKU ONE ครั้งที่ 6

ia

 • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสมพันธุ์ KKU ONE ครั้งที่ 6 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 14 ทีม จาก 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน และร่วมเป็นกรรมการให้คะแนนการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ร อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสมพันธุ์ KKU ONE ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมจุดแข็งให้แก่ไก่พื้นเมืองลูกผสมพันธุ์ KKU ONE ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ไก่พื้นเมืองสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างความเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าไก่พื้นเมือง ส่งเสริมการส่งออกไก่พื้นเมือง และส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีไก่พื้นเมืองเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์และวิธีการด้านการตลาดให้ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความนิยมหรือความต้องการบริโภคไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้นในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียมตำรับอาหารรสชาติอร่อยที่ทำจากไก่พื้นเมือง รองรับการท่องเที่ยวและประชาคมอาเซียน

  วัฒนธรรมการบริโภคของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไก่พื้นเมือง” ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของคนไทย สมควรอย่างยิ่งในการที่จะผลักดันให้ไก่พื้นเมืองและอาหารไทย มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่ประเทศในระยะยาวต่อไป ... [09/02/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์, วีรวัฒน์, มาริสา
55 people like this