341
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ดร.วิถี เหมือนวอน ดร. รำไพ นามพิลา อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงาน นำโดย นายพูลทรัพย์ ศิริสานต์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายพิชิต รอดชุม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.พรจิต สอนสีดา นางสาวนิสากร ศรีธัญรัตน์ นางสาวนันทิกา ก้อนธิงาม นางนาฏยา โคสะสุ และนักศึกษา จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [14/02/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
71 people like this