289
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล

ia

  • เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 80 คน เข้าทัศนศึกษา ณ หมวดดินและปุ๋ย และ สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การทัศนศึกษาที่หมวดดินและปุ๋ย เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่อง ดิน น้ำ กับสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือนดิน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และคณะ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กีฏวิทยา สาขากีฏวิทยา วิทยากรโดย นางสาวจริยา รอดดี และคณะ ซึ่งการมาทัศนศึกษาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เรื่อง “เทพ 3 ฤดูกาล อากาศ สิ่งแวดล้อมรอบตัว” และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรุ้และสัมผัสธรรมชาติจากสถานที่จริง และความแตกต่างของดินเป็นลำดับขั้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีปลูกผักและผลไม้อย่างถูกวิธี และวิธีการทำปุ๋ยแบบธรรมชาติจากได้เดือน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของผักและผลไม้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่รอบตัวของตัวนักเรียนเอง เรื่องพิพิธภัณฑ์แมลง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและได้รู้คุณค่าความสำคัญของธรรมชาติ และเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นแหลงเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมของจังหวัดขอนแก่น ... [15/02/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
52 people like this