10256
นศ.เกษตรฯ มข.ออกค่ายอาสาเกษตร เผยแพร่วิชาการเกษตร ช่วยชาวบ้านพัฒนาชุมชน

ia

  • ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ชุมนุมอาสาเกษตร สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชาวบ้านหนองกุงคำไฮ และโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ได้จัดโครงการค่ายอาสาเกษตรและเผยแพร่วิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านการเกษตรให้ประชากรในชนบทที่ประกอบอาชีพการเกษตรและ ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานทั้งในพิธีทั้งเปิดและปิดค่าย นอกจากนี้ยังมี นายวีระชัย บุญคำมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภูเขต 1(สพป.นภ เขต1) พ.ต.อ.สงบ อัดโดดดร ผู้กำกับการ สภ.โนนสัง นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงคำไฮ ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยมี คณาจารย์ บุคลากร เกษตรกร นักเรียนและนักศึกษา จำนวนกว่า 350 คน เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาฯในครั้งนี้ กิจกรรมโครงการค่ายอาสาเกษตรและเผยแพร่วิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ในส่วนของการเผยแพร่วิชาการเกษตรแก่เกษตรกร เป็นการบรรยายและสาธิตทั้งการปลูกพืช การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์ การจัดการดินและอาหารพืช จากอาจารย์และนักวิชาการ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรเกษตร และภาควิชาสัตวศาสร์ โดย นายสุวัฒน์ บุญจันทร์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ บรรยายและสาธิตเรื่อง วิชาการด้านการผลิตเห็ด นายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร บรรยายและสาธิตเรื่อง วิชาการด้านการผลิตพืช ดร.มงคล ต๊ะอุ่น นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ บรรยายและสาธิตเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการจัดการทรัพยากรที่ดิน รศ.ดร.สุรเดช พลเสน อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง การผลิตพืชอาหารสัตว์ และนายมานิตย์ สนธิไชย นักวิชาการเกษตร บรรยายพิเศษเรื่อง วิชาการสุขภาพและการขยายพันธุ์โคเนื้อ ทางด้านกิจกรรมโครงการค่ายอาสาเกษตรนั้น นักศึกษาได้ทำกิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้าน สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด ส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ำจืด สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ พัฒนาแปลงปลูกผักสวนครัวให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ เพื่อใช้ในการผลิตอาหารกลางวันแก่นักเรียน นอกจากนี้ยังร่วมกับชาวบ้านพัฒนาภายในชุมชน โดยทาสีและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณวัด และร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษากับชาวบ้าน ร่วมกิจกรรม “พ่อฮัก-แม่ฮัก” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านในชุมชน กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน จากผู้นำชุมชนและพ่อฮักแม่ฮัก โดยกิจกรรมดังกล่าว นำโดยนายโอวาท ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา และนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ชาวบ้านหนองกุงคำไฮ ยังได้ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างอนุสรณ์แก่ค่ายอาสาเกษตรฯ ปั้นแก่นขอนไม้ โดยมีความหมายถึง ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน จากเมืองขอนแก่น มอบให้ทางคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นที่ระลึกในการออกค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2555 นี้ โครงการค่ายอาสารและพัฒนาแะลเผยแพร่วิชาการเกษตรครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน ภาค 11, สำนักงานโครงการอันเนื้องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัทฟินิคซ พัลพ์ แอนต์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน), สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์, ยูบาร์, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด (เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด), มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด, โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เป็นต้น ... [21/10/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1584 people like this