238
คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ SCWL ครั้งที่ 2

ia

 • ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Japan International Research Center for Agricultural Sciences และ ศูนย์วิจัยพืชไร่ จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Network Development and Information Sharing for Management of Sugarcane White Leaf Disease in Asia ครั้งที่ 2 โดยรองศาสตราจารยื ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป้ฯประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 67 คน จาก ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เวียดนาม อินเดีย พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสปป ลาว การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านแมลงพาหะและโรคใบขาวอ้อยทั้งไทยและต่างประเทศ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ในการป้องกันกำจัดแมลงพาหะและโรคอ้อยใบขาวในทวีปเอเชีย ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ นำไปสู่การป้องกันกำจัดแมลงพาหะและโรคใบขาวอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  ศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุม กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบขาวมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งได้ระบาดไปยังหลายประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย พม่า ศรีลังกา และลาว เป็นต้น โดยโรคใบขาวเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา ที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจากการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยที่มีเชื้อไฟโตพลาสมาไปปลูกและมีเพลี้ยจักจั่นเป็นแมลงพาหะถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมา โรคใบขาวอ้อยสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการปลูกอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นมูลค่ามหาศาล ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันกำจัดแมลงพาหะและโรคอ้อยใบขาวในทวีปเอเชียทำให้สามารถป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยได้อย่างยั่งยืน ” ... [27/02/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: จริยา / กรรณิการ์
51 people like this