424
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr.Moritani Shigeoki, Faculty of Agriculture and Life Science เข้าประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาด้านความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย และศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นคณะผู้ศึกษาดูงานได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก โดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ... [02/03/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / พจมาลย์, กรรณิการ์
81 people like this