427
คณะเกษตรฯ มข. จัดการนำเสนอผลงานของบุคลากรจาก College of Natural Resources (CNR) ประเทศภูฏาน

ia

  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการนำเสนอผลงานของบุคลากรจาก College of Natural Resources (CNR) ประเทศภูฏาน จำนวน 6 คน ที่ได้มาฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภายใต้โครงการ Capacity Development of College of Natural Resources – Follow up Phase ภายใต้การสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ซึ่งได้อนุมัติให้คณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเกษตร ด้านต่างๆ จำนวน 6 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ... [02/03/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ศรัณยา / กรรณิการ์
85 people like this