324
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับพนักงานและเจ้าหน้าที่จากบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด (ขอนแก่น)

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดร.ธิดารัตน์ มอญขาม ผู้แทน ผู้ประสานงานสาขาพืชไร่ นางชัชชนี สุวรรณสร หัวหน้างานบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา ให้การต้อนรับพนักงานและเจ้าหน้าที่จากบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด (ขอนแก่น) นำโดย คุณดวงธิดา สุวรรณฉวี ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล คุณณัฐริณีย์ รักษ์วรโชติ หัวหน้างานฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ (COE & GSPP) คุณขจรจิตร ช้างอินทร์ และคุณพรพิศ อินทรสัตกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งได้ปรึกษาหารือทิศทางกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา สหกิจศึกษา รวมทั้ง การให้ความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างคณะและบริษัท เพื่อให้นักศึกษา คณะ และสถานประกอบการ มีความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [06/03/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์, สมโชค
55 people like this