322
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา และ ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานการเกษตรของไทย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561 เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านวิชาการ งานวิจัย และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [06/03/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
64 people like this