234
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนำเสนองานวิจัยและบริการวิชาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ia

  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Program on System Approaches in Agriculture for Sustainable Development) ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย Prof. Dr. A. Terry Rambo และ ดร. อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ และ Dr. Anthony C. Kuster จากสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดย Prof. Dr. A. Terry Rambo ได้นำเสนอสัมมนาในหัวข้อ “The agrarian transformation in Northeast Thailand” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 และดร. อรุณี พรมคำบุตร นำเสนองานบริการวิชาการ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลโคกสง่า อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2557- ปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ “Agricultural innovation for rural poverty alleviation in Northeast Thailand” นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาปริญญาเอกของหลักสูตร คือนางสาวสุจิตรา ยศดา นำเสนองานวิจัยในหัวข้อ “Thai-Lao farmer knowledge of soils” โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของหลักสูตรและสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกับฟังการนำเสนอ การนำเสนอดังกล่าว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และทำให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวเข้าใจปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากภาพรวมที่มักเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยคนส่วนใหญ่ และเป็นการเพิ่มประสบการณ์การนำเสนองานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการของนักศึกษาในหลักสูตรกับนักศึกษาต่างชาติ ... [07/03/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: ดร.อรุณี พรมคำบุตร / ดร.อรุณี พรมคำบุตร
45 people like this