452
ติดตามการเจริญเติบโตโคขุนของ ตำบลทุ่งโป่ง

ia

  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของโคขุนก่อนจำหน่าย จำนวน 9 ตัว ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย จากการลงติดตามดูโคขุนของเกษตรกรพบว่าโคขุนของ เกษตรกร 2 ราย ได้แก่ นางสุพัฒว์ ว่องไว และนางบุญส่ง ศรีทุมมา มีการเจริญเติบโตดี อาหารหมักTMR ผสมได้ดี มีกลิ่นหอม โคขุนกินอาหารได้เต็มที่ นอกจากนี้เกษตรกรทั้ง 2 ราย ยังมีรายได้เพิ่มจากการขายขี้วัว รายละ ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ส่วนโคขุนของเกษตรกรอีก 2 ราย ได้แก่ นายบุญมี มาหนองค้า และนางบุญเรือง พันธะไหล ก็มีการเจริญเติบโตดี แต่การให้อาหารหมักTMR ไม่ค่อยต่อเนื่อง เนื่องจากมีการนำหญ้าเนเปียมาเสริม เพราะวัตถุดิบไม่มี หรือหาได้ยาก ส่งผลให้โคขุนได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น ดร.โรจน์ ภัทรจินดา จึงได้แนะนำว่า กรณีเช่นนี้อาจจะต้องเปลี่ยนสูตรอาหาร โดยหากมีวัตถุดิบ เช่น หญ้าเนเปีย(สับ) ต้นข้าวโพด(สับ) จะนำยูเรียผสมกากน้ำตาล ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วราดลงวัตถุดิบที่มี ก็ได้เช่นกัน ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรได้นำมาปรับใช้ในการเลี้ยงโค เมื่อเกษตรกรได้ฟัง ดังนั้นก็มีความสนใจเพราะ ค่อนข้างที่จะทำได้สะดวก และไม่ยุ่งยากเหมาะกับเกษตรกรที่ทำการเกษตร(ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)หลายๆชนิด เมื่อติดตามดูการเจริญเติบโตโคขุนทั้ง 9 ตัว ของเกษตรกร 4 ราย แล้ว ดร.โรจน์ ภัทรจินดา ได้กล่าวว่า โคควรจะได้รับการขุนอย่างเต็มที่จนถึง ระยะที่โคได้ราคาดี คือ ช่วง เดือนเมษายน โดยก่อนทำการจำหน่ายโคขุน จะมีการประชุมกับเกษตรกรในโครงการเรื่องการวางแผนการดำเนินงาน การเลี้ยงโคขุนรอบต่อไป เพื่อให้เกษตรกรทำการเลี้ยงโคขุนต่อไปแบบยั่งยืน ... [09/03/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม,ปุ๊
85 people like this