604
วางแผนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชิงธุรกิจของ เกษตรกรก้าวหน้า ตำบลทุ่งโป่ง

ia

 • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในเฟสที่ 2 ที่เป็นเกษตรกรก้าวหน้าจำนวน 3 ราย โดยมีเป้าหมายคือการเลี้ยงเชิงธุรกิจ

  ลงพื้นที่ของนายสะอาด อุชพันธ์ พบว่า จุดเด่น คือ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการใช้ตู้ฟักไข่ กกลูกไก่ มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีตลาดรองรับ ปัญหาคือ ระยะทางจากบ้าน(ตู้ฟักไข่ ,กกลูกไก่ 1 เดือน) ไปฟาร์ม ค่อนข้างไกล ภาวะทางกลิ่น และเสียง ส่งผลกระทบต่อชุมชน เพราะตู้ฟักไข่และกกลูกไก่ในหมู่บ้าน อีกทั้งลี้ยงจำนวนมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ตัวเกษตรกรมีใจรักในการเลี้ยง ค่อนข้างมั่นใจที่จะ พร้อมสำหรับการเลี้ยงแบบธุรกิจ br>
  ลงพื้นที่ นายนิพนธ์ ไชยเวช พบว่า จุดเด่นคือ เกษตรกรมีพื้นที่คอกใกล้บ้าน สะดวกต่อการจัดการ มีโรงสีข้าวที่มีวัตถุดิบ เช่น รำ แกลบ มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่

  ลงพื้นที่นายอินตา สุขโนนทอง พบว่า เกษตรกรมีความพร้อมที่จะเลี้ยงมาก จุดเด่นคือ เกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ยงไก่ มีแรงงานในบ้านที่มีความรู้ในการจัดการเรื่อง การทำวัคซีน วิธีการกกไก่ การใช้ตู้ฟักไข่ มีโรงเรือนและบริเวณพื้นที่กว้าง พอเหมาะที่จะขยายเป็นธุรกิจแบบยั่งยืนได้ต่อไป

  สรุป ในการลงพื้นที่พูดคุยและสำรวจความพร้อมทั้ง 3 ราย เกษตรกรตกลงที่จะเลี้ยงไก่แบบธุรกิจ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม นัดหมายเกษตรกรเพื่อส่งมอบลูกไก่ ชุดกกลูกไก่ อาหาร ยาปฏิชีวนะและวัคซีน ในวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ฟาร์มของเกษตรกร ... [10/03/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม ปุ๊
104 people like this