848
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากงานประชุม IAPSIP 2018

ia

  • เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นที่มีผลงานและสร้างองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมและแมลงพาหะนำโรค จากสมาคมอ้อยวิชาชีพของภูมิภาคอาเซียน จากที่ประชุม International Association of Professionals in Sugar and Integrated Technology (IAPSIP) 2018 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ... [13/03/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: รศ.ยุพา หาญบุญทรง / รศ.ยุพา หาญบุญทรง
147 people like this