479
ตรวจประเมินGAP ทุ่งโป่ง ครั้งที่2

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๘ ราย ได้รับการตรวจประเมิน GAP พืชผัก จากเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ (สวพ.๓) กรมวิชาการเกษตร

    การลงพื้นที่ตรวจ GAP พืชผัก เป็นการตรวจประเมินแปลงของเกษตรกรที่ร่วมโครงการครั้งที่ ๒ โดยเกษตรกรที่เข้ารับการตรวจในครั้งนี้ เป็นรายที่ตกค้างซึ่งไม่พร้อมให้เข้าตรวจในบางชนิดพืช ของครั้งที่๑ รวมทั้งหมดจำนวน ๑๒ ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ... [20/03/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
84 people like this