277
คณะเกษตรฯ มข. รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรในยุคเปลี่ยนแปลง

ia

  • เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรในยุคเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเกษตรในยุคเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณวิทยากร ซึ่งมีคณะผู้บริหารจาก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษอย่างคับคั่ง ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/03/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
54 people like this