236
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ Sriwijaya University ประเทศอินโดนีเซีย

ia

  • เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ อาจารย์ภคพล สายหยุด ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Faculty of Agriculture, Sriwijaya University ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและหารือแนวทางในการร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/03/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์,ศรัณยา
45 people like this