616
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการ the Asia Pacific Leadership Program Fellowship (APLP)

ia

  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น. ศาตราจารย์ ดร. ปัทมา วิทตยากร แรมโบ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการ the Asia Pacific Leadership Program Fellowship (APLP) ของ The East-West Center, Hawaii, USA จำนวน 8 คน ซึ่งได้เข้าขอพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ที่เคยเข้าร่วมกับ The East-West Center ซึ่งหนึ่งในผู้เข้าอบรม APLP ในปีนี้ คือ Mrs.Novayanty Biringkanae ได้เข้ามาศึกษาเรื่อง GIS สำหรับการเปลี่ยนแปลงการปลูกข้าวบ้านโนนกู่ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การให้คำปรึกษาของ Prof. Dr. A. Terry Rambo เป็นระยะเวลา 1 เดือน ... [29/03/2018]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: วรรณวิไล ชาสุด / วรรณวิไล ชาสุด
113 people like this