697
หารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อยคั้นน้ำ ณ ทุ่งโป่ง

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการจัดการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากพบปัญหาพันธุ์ปนในอ้อยคั้นน้ำที่ปลูกในรอบที่๑ ได้แก้ไขโดยการนำน้ำอ้อยรอบปลูกดังกล่าว มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยทางอาจารย์จะทดลองทำผลิตภัณฑ์ก่อน และจะนำมาถ่ายทอดแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการในระยะถัดไป

    ในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ยังได้พูดถึงการปลูกอ้อยคั้นน้ำในรอบที่ ๓ และ ๔ จะไปนำสายพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ สายพันธุ์สุพรรณบุรี ๕๐ มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดสายพันธุ์โดยตรง และจะนำมาเพาะเป็นต้นกล้า แล้วส่งต่อให้เกษตรกรปลูก

    การปรึกษาหารือในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรที่ร่วมโครงการทั้งหมด ๕ ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นอย่างดี ... [04/04/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
130 people like this